•  Email: 228ntpackcoyb@gmail.com

958

今日我地一齊去梁省德水上活動中心到玩獨木舟,當中有唔少啱啱晉升嘅隊員都係第一次玩獨木舟!

朝早陽光普照,我地做完熱身就一齊搬成十幾隻艇落水,我地好興奮咁即刻爬到海中心。教練帶我地喺海面玩左幾個遊戲,大家都好叻冇跌落水啊~ 今日我地曬到成舊炭咁,但係都好開心!

聯絡本隊

  •  新界大圍顯徑邨顯運樓YMCA顯徑會所
  •  +852 2692 2035
  •  228ntpackcoyb@gmail.com