•  Email: 228ntpackcoyb@gmail.com

1137

新一批嘅小女童軍加入228依個大家庭喇!我地今日好齊人,高年級同低年級嘅小女童軍一齊玩遊戲,互相認識,場面非常溫馨~

女童軍依邊都好熱鬧,原來有一班完成小棕仙階段嘅小女童軍,今日開始參與女童軍集會,準備晉升去另一個階段喇。咁多位姐姐都好照顧依班妹妹,帶佢地迎接更具挑戰嘅女童軍生活。

聯絡本隊

  •  新界大圍顯徑邨顯運樓YMCA顯徑會所
  •  +852 2692 2035
  •  228ntpackcoyb@gmail.com