•  Email: 228ntpackcoyb@gmail.com

1193

來到依個靚靚campsite,我地都好興奮啊!依個camp我地作出好多新嘗試,我地好多隊員都係第一次一齊睇星星同埋去沙灘玩,

高年級同低年級嘅隊員都打成一片添~整水火箭雖然好好玩,但對我地來講都唔簡單架,成功發射嘅果刻真係好開心啊!

聯絡本隊

  •  新界大圍顯徑邨顯運樓YMCA顯徑會所
  •  +852 2692 2035
  •  228ntpackcoyb@gmail.com