•  Email: 228ntpackcoyb@gmail.com

462

我地今年安排左小隊長同埋小隊副入camp訓練,溫習左唔同嘅儀式同埋帶領隊員嘅技巧,我地仲互相了解左更多添!袋左好多野落袋呀,我地叉足電去開展新一個學年喇!

 

聯絡本隊

  •  新界大圍顯徑邨顯運樓YMCA顯徑會所
  •  +852 2692 2035
  •  228ntpackcoyb@gmail.com