•  Email: 228ntpackcoyb@gmail.com

454

秋季戶外活動第一炮就係清潔沙灘!我地今日來到烏溪沙沙灘執垃圾,咁多位隊員都好眼利,執到唔少玻璃碎片同埋被海水沖上岸嘅塑膠。短短一小時嘅活動已經執到咁多垃圾,又唔係日日有人來執,

仲得了?所以我地唔可以再亂扔垃圾,要循環再用,最緊要係源頭減廢!

聯絡本隊

  •  新界大圍顯徑邨顯運樓YMCA顯徑會所
  •  +852 2692 2035
  •  228ntpackcoyb@gmail.com