•  Email: 228ntpackcoyb@gmail.com

139

今日請來聾人學堂嘅朋友來教我地手語,除左學手語之餘我地仲透過遊戲了解左聽障人士日常生活上嘅困難。聽到聲音唔係必然嘅事,知道左兩位哥哥姐姐嘅故事之後,原來對身邊嘅人多D關懷同愛心真

係好重要,自己亦都要懷住感恩嘅心過每一天。

最近貼文

聯絡本隊

  •  新界大圍顯徑邨顯運樓YMCA顯徑會所
  •  +852 2692 2035
  •  228ntpackcoyb@gmail.com