•  Email: 228ntpackcoyb@gmail.com

957

今日我地一齊去梁省德水上活動中心到玩獨木舟,當中有唔少啱啱晉升嘅隊員都係第一次玩獨木舟!

1137

新一批嘅小女童軍加入228依個大家庭喇!我地今日好齊人,高年級同低年級嘅小女童軍一齊玩遊戲,互相認識,場面非常溫馨~

1112

今日我地一齊去左大館玩遊蹤,雖然個太陽猛到我地流哂大汗,但係我地都照跑足成個大館!

1193

來到依個靚靚campsite,我地都好興奮啊!依個camp我地作出好多新嘗試,我地好多隊員都係第一次一齊睇星星同埋去沙灘玩,

1234

女童軍組別嘅梁希彤同埋小女童軍組別嘅鄧樂兒分別成為我地嘅隊伍優秀女童軍!

1109

嘩!係添馬纜艦啊~平日睇新聞見到啲議員哥哥姐姐喺依個地方開會,估唔到今日我地都有機會來到立法會大樓入面參觀!

1020

挑戰自己先可以改變到自己!依兩日一夜嘅camp入面,我地攀山涉水,定向、游繩下降、木伐......

聯絡本隊

  •  新界大圍顯徑邨顯運樓YMCA顯徑會所
  •  +852 2692 2035
  •  228ntpackcoyb@gmail.com